Splošni prodajni pogoji družbe CABO d.o.o.

UVODNE UGOTOVITVE – pomembno opozorilo:

Ti splošni prodajni pogoji se nanašajo na vsakršno prodajo semen vrtnin, cvetlic in zelišč vključno s semeni, ki se dobavljajo v rinfuzi, zlasti pa na prodajo semen vrtnarjem, poljedelcem, pridelovalcem vrtnin in drugih rastlin, gojiteljem sadik, predelovalcem, skupnostim, zadrugam, prodajalcem na drobno, pakirnim podjetjem, proizvajalcem in na splošno vsem izkušenim strokovnjakom, ki semena potrebujejo za svojo dejavnost (v nadaljevanju: „kupec/kupci”).
Če kupec poda naročilo, to pomeni, da sprejema splošne prodajne pogoje, ki so natisnjeni v brošurah, katalogih, letakih, računih, obvestilih o dobavi, cenikih itd., oziroma na kateremkoli drugem dokumentu, ki ga je izdalo podjetje CABO (v nadaljevanju: „prodajalec”), kadar ti obstajajo, ne glede na kakršnekoli nasprotujoče določbe v kupčevih splošnih nakupnih pogojih, naročilnicah ali drugih dokumentih, vključno s tržno dokumentacijo.
Opisi, prikazi, priporočila, predlogi, priložnosti, rastne dobe ali zgodnosti, ki so lahko navedeni na kakršnemkoli mediju (katalogi in druga tržno-komunikacijska dokumentacija) in opisujejo sorto ali hibrid, so namenjeni izkušenim strokovnjakom s tega področja in so rezultat naših opazovanj, navedeni pa so v dobri veri izključno z namenom predstavitve, zato se naj nikakor ne razume, da gre za izčrpne podatke, oziroma za zagotovilo, da bo pridelek/rezultat res takšen in/ali da bodo dejanske količine pridelka res takšne, kot so navedene, oziroma ti podatki na splošno ne pomenijo nikakršne pogodbene obveznosti za prodajalca in mu ne nalagajo odgovornosti.

  1. člen – Jamstva:

1.1. Prodajalec kupcu jamči, da mu bo dobavil blago ustrezne prodajne kakovosti, ter skladno s predpisi in običajnimi praksami pri trgovanju s semeni.

1.2. Ob upoštevanju narave izdelkov, ki se prodajajo (seme je živ organizem, ki je ob uporabi podvržen številnim zunanjim tveganjem), je razumljivo, da končni rezultati niso odvisni zgolj od vrste in kakovosti semena. Zato je izključna odgovornost kupca, da ugotovi, pod kakšnimi pogoji se bo uporabljalo določeno seme; da se prepriča o primernosti svojih in lokalnih agroklimatoloških in pedoloških pogojih za pridelavo v izbranem letnem terminu, sredstvih (kot so lastno tehnično znanje in izkušnje, agrotehnika), o postopkih (kot so poskusništvo) in o opremi; ali pa je kupec, kadar je tak primer, odgovoren za prenos in informiranje potrebnih podatkov svojim strankam, da bi te lahko ugotovile svoje pogoje uporabe semen in druge zgoraj navedene pogoje.

Ob upoštevanju naštetega bo prodajalec v celoti ali delno odgovarjal zgolj v primeru potrjene slabe kakovosti ali neskladnosti, za katero še ni potekel morebitni pravni spor, v nobenem primeru pa, zlasti kar zadeva sortno čistost, fizično čistost, zmožnost kalitve, skladnost z odpornostjo proti sevom ali vrstam danes znanih bolezni, odgovornost ne more preseči skupne količine dobavljenega blaga, vključno z upravičenimi stroški vračila omenjenega blaga.
Poleg tega pa prodajalec ne bo odgovarjal v primeru težav, ki se pojavijo pri uporabi nerazkuženih semen, ki že po sami definiciji niso bila deležna takšne dodelave/oplemenitenja in postopka za podaljšanje obstojnosti kot razkužena semena, zlasti v primeru težav, povezanih s kalitvijo semen, boleznimi, zajedalci, itd., oziroma v primeru kakršnihkoli sprememb v razvoju sorte. Kupec potrjuje, da ve za tveganja, povezana z uporabo nerazkuženih semen, in jih sprejema.

1.3. Sorte oz. hibridna semena se dobavijo kupcu za nadaljnjo prodajo izključno pod sortnim imenom in blagovno znamko katero prodajalec distribuira, razen če morebiten poseben dogovor, sklenjen med prodajalcem in kupcem, ne določa drugače. In tako se kupec izrecno strinja, da ne bo odpiral orginalne embalaže/vrečk z namenom ponovnega pakiranja in/ali obdelave semen na kakršenkoli način (obloge, filmske obloge, itd.) in/ali prodajal teh izdelkov v odprti embalaži. Zavezuje se tudi, da bo poskrbel, da bodo ta pogoj spoštovale tudi njegove stranke. V primeru, da kupec in/ali njegove stranke ravnajo v nasprotju s to določbo, ne bo prodajalec imel nikakršne odgovornosti za blago, ki ga je dobavil, polna odgovornost za kakršnekoli posledice, ki bi izhajale iz nespoštovanja te določbe, pa bo pripadla kupcu.
Prodajalec tudi ne bo odgovarjal za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz pakiranja ali katerekoli embalaže.

1.4. Seme je neprimerno za prehrano ljudi ali živali, prodajalec pa ga dobavi kupcu za to, da ga bo kupec uporabil ali prodal naprej svojim strankam, skladno z njegovim namenom. Zato ne more biti prodajalec v nobenem primeru odgovoren za kakršnokoli uporabo, ki ni skladna z namembnostjo, ali za posledice takšne neustrezne uporabe. Prav tako je kupcu in njegovim strankam izrecno prepovedano vsakršno razmnoževanje, proizvodnja, reprodukcija v smislu semenske pridelave in/ali ponovni izvoz blaga.
Prodajalec lahko kadarkoli preveri, ali se zgornje določbe v celoti spoštujejo, kar ne prejudicira drugih prodajalčevih ukrepov. Kupec se zavezuje, da bo ravnal skladno s to klavzulo in poskrbel za prav takšno ravnanje svojih strank/kupcev.

1.5. Ne glede na razlog ne bo prodajalec sprejel vračila blaga, razen na podlagi svoje predhodne privolitve, v tem primeru pa bo vse povezane stroške in tveganja nosil izključno kupec.

  1. člen – Klavzula o obdržanju lastništva:

2.1. Prodajalec formalno obdrži lastništvo dobavljenega blaga, dokler kupec v celoti ne poravna zneska blaga in povezanih morebitnih stroškov ali kazni.

2.2. Kupec ima pooblastilo, da dobavljeno blago proda naprej znotraj običajnega okvira svojega poslovanja, vendar pa ne sme izdati enakega pooblastila kot zastavitev ali pa prenesti lastništva blaga kot stvarno jamstvo.

2.3. Kupčevo pooblastilo za nadaljnjo prodajo samodejno preneha, če pri njem pride do ustavitve plačil. V primeru zaplembe ali kakršnegakoli drugega ukrepa, ki bi ga uveljavljala tretja stranka, je kupec dolžan o tem nemudoma obvestiti prodajalca, kril pa bo tudi vse stroške, do katerih bi prišlo, ne glede na uporabo te določbe, vključno s primerom izgube ali uničenja, kar stopi v veljavo z dobavo blaga. Plačal bo tudi zavarovalne stroške.

  1. člen – Višja sila

Naročila se ne obdelujejo v primeru višje sile.
Kot primer višje sile se razumejo naslednji dogodki, seznam pa ni izčrpen: podnebne spremembe, vojna dejanja, nemiri, stavke, epidemije, požari in nesreče v kateremkoli podjetju, ki je udeleženo pri pridelavi, dodelavi in pri distribuciji semen.

  1. člen – Intelektualna lastnina:

4.1. Kupec ne sme, razen v primeru, ko prodajalec poda predhodno pisno odobritev, bodisi v svojem imenu ali v imenu svojih strank, dati vloge, registrirati ali na splošno pridobivati kakršnekoli vrste zaščito sort, blagovnih znamk, tržnih imen, imen domen in kakršnihkoli razlikovalnih označb, patentov, posebnih znanj, načrtov, avtorskih pravic, oziroma na splošno kakršnekoli oblike pravice do intelektualne lastnine, ki je v lasti podjetja, katerega prodajalec zastopa.

4.2. Kupec se zavezuje, da bo nemudoma in na kakršenkoli način obvestil prodajalca, če bi ugotovil, da je prišlo do kakršnekoli kršitve teh pravic do lastnine in/ali pravic do intelektualne lastnine in/ali naslovov, ter da bo v celoti sodeloval s prodajalcem.

4.3. Teh splošnih prodajnih pogojev se ne sme tolmačiti, kot da kupcu podeljujejo kakršnokoli intelektualno pravico nad prodajalčevim blagom, kot tudi nad embalažo in/ali mediji in/ali povezanimi dokumenti.

4.4. Prodajalec lahko kadarkoli preveri, ali se predhodne določbe v celoti spoštujejo, kar ne prejudicira kakršnihkoli drugih prodajalčevih ukrepov. Kupec se zavezuje zagotoviti, da bodo tudi njegove lastne stranke ravnale v skladu s to klavzulo. Kupec izrecno dovoljuje, da se pri njem zglasi oseba, ki jo je prodajalec pooblastil oziroma ji je naročil, naj preveri spoštovanje določb iz teh splošnih prodajnih pogojev, še posebno določbe glede intelektualne lastnine in ohranjanja kakovosti blaga. Zato se kupec strinja, da bo omogočil prost dostop do svojih poslovnih prostorov, vključno do svojih proizvodnih kapacitet (pokrite površine in odprto polje). Prodajalec prav tako sme pregledati vso povezano dokumentacijo. V primeru prodaje blaga tretjim strankam bo kupec te tretje stranke obvestil o obveznostih, ki so navedene zgoraj.

  1. člen – Naročila:

5.1. Ko je prodajalec potrdil naročilo, si bo prizadeval do najvišje možne mere ustrezno izpolniti naročilo in dobaviti blago, kolikor bo le mogoče, na datume, ki jih je želel kupec.
Nadalje prodajalec priporoča kupcem, da sporočijo čimbolj natančna navodila za dostavo. Prodajalec odklanja vsakršno odgovornost, če bi prišlo do napak zaradi pomanjkljivih podatkov.

5.2. V primeru delne ali nične količine semena iz semenske pridelave, zlasti zaradi primera višje sile, se bo pri naročilu upoštevalo ustrezno delno zmanjšanje količine dobave oziroma dobava ne bo možna.
Dobava bo skladna z zalogami in zadostno količino in kakovostjo izdelkov, ki so na voljo. V primeru delne dobave bo prodajalec izstavil račun, prilagojen dobavljenim količinam.
Skladno z navedenim ni mogoče zahtevati kakršnegakoli nadomestila (kar predvsem vključuje odškodnine kakršnekoli vrste), zlasti za delno dobavo, odpoved dobave ali pozno dobavo.

5.3. Prodajalec bo dobavil semena šele, ko bo znan rezultat laboratorijske analize o kakovosti partije namenjene prodaji. V primeru, da kupec ne glede na navedeno zahteva dobavo semen pred izvedbo preizkusa kalitve, nase sprejme polno odgovornost za posledice v povezavi s kalitvijo semen iz te partije.

5.4. Prodajalec si pri dobavi blaga kupcu pod vrednostjo 100€ brez DDV, pridržuje pravico zaračunati dodatne administrativne in manipulativne stroške kupcu.

  1. člen – Čas za pritožbo:

Vsakršne pritožbe, ki zadevajo zunanji videz mora kupec sporočiti v osmih dneh po prejemu blaga, pritožbe glede zmanjšanje kalitve in fizične čistosti v roku trideset dni po prejemu blaga, pritožbe glede sortne čistosti v običajnih časovnih omejitvah za setev, pregled nad prejetim blagom pa izvesti takoj po dobavi. Ne glede na vse omenjene razloge za pritožbo pa prodajalec ne bo upošteval nobenih pritožb, če je seme prepakiral kupec ali ena od njegovih strank.

  1. člen – Cene:

7.1. Cene blaga so točno določene na osnovi cenikov, ki jih je objavil in sporočil prodajalec. Cene ki se bodo uporabljale, razen če morebiten posebni pogoj ne določa drugače, bodo cene, ki veljajo na dan, ko prodajalec potrdi naročilo. Ne glede na to lahko kupec sam določi svoje cene, po katerih bo blago prodajal lastnim strankam.

7.2. Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV) in so FCA prodajalec (INCOTERMS 2010)

7.3. Cene, ki jih uporablja prodajalec, veljajo dvanajst zaporednih mesecev, vendar jih ima prodajalec pravico spreminjati kadarkoli med tem obdobjem.

  1. člen – Plačilo:

8.1. Vsa plačila zapadejo v roku 8 dni od datuma na računu. Kupcem, ki so že imeli težave s plačevanjem in ki so uredili svoje račune ter novim kupcem, se bo blago dobavljalo v obdobju enega leta izključno proti takojšnjemu plačilu na dan dobave ali pa po vnaprejšnjem plačilu, kot bo to določil prodajalec, saj pri takšnih kupcih obstaja precejšnje tveganje plačilne nesposobnosti, razen kadar je prodajalec določil posebne pogoje, zlasti na podlagi ugodnih informacij glede kupčeve plačilne sposobnosti. Nadalje velja, da bo prodajalec v vseh primerih na podlagi negativnih informacij glede kupčeve plačilne sposobnosti dobavil blago proti takojšnjemu plačilu na dan dobave ali pa po vnaprejšnjem plačilu, kot bo to določil prodajalec, razen kadar je prodajalec določil posebne pogoje.

8.2. V primeru zamujenega, delnega plačila ali pa neplačila lahko prodajalec ustavi ali prekliče vsa tekoča naročila, dokler kupec ne poravna vseh zneskov, ki mu jih dolguje, kar ne prejudicira drugih ukrepov in/ali odškodnin in kakršnihkoli obresti ali stroškov (vključno z upravnimi stroški in stroški postopka, ki se ga mora poslužiti prodajalec za izterjavo plačil, ki mu jih dolguje kupec), ki jih ima pravico zahtevati prodajalec. Kupec proti prodajalcu ne more sprožiti postopka in/ali zahtevati kakršnekoli odškodnine zaradi omenjene ustavitve ali preklica naročila. Vsako plačilo, ki ga kupec ni poravnal do dneva zapadlosti, navedenega na fakturi, bo imelo za posledico zamudne obresti, ki bodo obveljale nemudoma in brez zahteve po kakršnihkoli uradnih postopkih, izračunale pa se bodo po obrestnih merah Banke Slovenije za zadnjo operacijo refinanciranja z dodatkom 10 odstotnih točk, v plačilo pa bodo zapadle na dan po dnevu izteka roka plačila, navedenem na fakturi.

  1. člen – Rezistentnost:

Imunost / odpornost: Hibrid oz. sorta je odporna na bolezen ali škodljivca in na kateri ni vidne nobene kakršnekoli posledice, ki bi bila povzročena iz strani škodljivca ali bolezni.
Rezistentnost: Sposobnost sorte ali hibrida, da prepreči razvoj delovanja specifičnega škodljivca ali bolezni na rastlini in/ali, da prepreči poškodbe, ki bi bile v primerjavi z občutljivo/dovzetno sorto ali hibridom vidne v identičnih pogojih rasti in razvoja rastline, katere bi povzročili škodljivci ali bolezni. Sorte ali hibridi, ki so rezistentni, lahko kažejo določene simptome okuženosti ali poškodb, če je rastlina v času vegetacije podvržena izredno visokemu pritisku in napadu bolezni ali škodljivcev.
Srednja rezistentnost: Sposobnost sorte ali hibrida, da prepreči razvoj delovanja specifičnega škodljivca ali bolezni na rastlini, toda sorta ali hibrid lahko kažeta večje znake okuženosti ali poškodb kot rezistentna sorta ali hibrid v identičnih pogojih rasti in razvoja rastline. Prav tako srednje rezistente sorte ali hibridi kažejo manjše simptome okuženosti ali poškodb, kot občutljive/dovzetne sorte ali hibridi, če so vzgajane v identičnih pogojih rasti in razvoja in kjer je pritisk in napad bolezni ali škodljivcev identičen.
Občutljivost / dovzetnost: Nesposobnost sorte ali hibrida, da prepreči razvoj in delovanje določenega škodljivca ali bolezni.
Tolerantnost: Sposobnost sorte ali hibrida, da prenese abiotične strese brez večjih posledic, ki bi se kazali v rasti, pridelku ali zunanjem izglede rastline.

  1. člen – Zakonodaja

Za vse dogovore med prodajalcem in kupcem velja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje sporov so pristojna sodišča v Sloveniji.