Kakovost semena

KAKOVOST SEMENA, KOT ODLOČILNI DEJAVNIK V PROFESIONALNI PROIZVODNJI VRTNIN

Profesionalni pridelovalci vrtnin v zadnjih letih posegajo po vse bolj kakovostnem in preizkušenem semenskem materialu. Razlog temu je predvsem večja zanesljivost in uspeh v proizvodnji in kasneje pri prodaji pridelka in zmanjšanje izpostavljenosti rizičnim dejavnikom, ki redno nastopajo tekom proizvodnje.

 

V semenski industriji posvečajo največ pozornosti:

  1. žlahtnenju in selekcioniranju novih hibridov in sort.

Prihodnost ima genetski material, ki bo prinašal prednosti v proizvodnji vrtnin in sicer večjo rezistentnost na bolezni, tolerantnost na škodljivce, višje pridelke/ha., boljši okus in bolj varne pridelke za prehrano ljudi.

Semenarska podjetja in razvojne inštitucije opravljajo žlahtnenje po konvencionalnih metodah, t.j. preko križanj in/ali rekombinacij.

Vsekakor gre razvoj pri žlahtnenju naprej, kjer se večinoma uporabljajo sodobne metode biotehnologije. Razvoj po teh metodah je drag in velikokrat ne povrne vloženih sredstev, če gledamo zgolj iz ekonomskega vidika.

  1. Izboljšave pri dodelavi in obdelavi semena.

Za potrebe vzgoje sadik za profesionalne pridelovalce se uporablja t.i. precizno seme, ki se od standardnega semena loči predvsem po višji kalivosti in bolj izenačenem vzniku sadik, kar predstavlja prednosti pridelovalcem pri bolj izenačenem posevku in dozorevanju tekom proizvodnje. Komercialna imena, ki opisujejo da gre za nakup preciznega semena se od semenarske do semenarske hiše ločijo, nekatera med njimi pa nudijo zgolj eno kakovost semena.

 

Pri obdelavi semena se izvajajo postopki:

- Piliranje oz. obloževanje semena

Obloževanje semen je doseglo nove razvojne mejnike, saj se danes praktično oblaga seme za namene lažje in natančnejše setve, za setve, kjer temperature pri pridelovanja sadik niso optimalne  in se potrebuje seme, ki bo kalilo pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah (npr. solata), obstajajo pa tudi drugi razlogi kot npr. pri zeleni, katere seme v optimalnih pogojih zelo pozno vzkali in včasih povzroča kar nekaj težav pridelovalcem. Za ta namen se uporablja nakaljeno seme, katero se kasneje še obloži in omogoča prihranek časa in prostora pridelovalcem pri vzgoji sadik zelene.

Prav tako se opravlja postopek obloževanja semena za namen direktne setve na odprto površino, kjer je bistvena razlika med klasičnim obloževanjem in tem prav v materialu, ki obdaja seme. V Sloveniji se ta produkt skorajda ne uporablja.

- Nakaljena semena

V zadnjih letih se vse bolj povečuje uporaba t.i. nakaljenega semena. Bistvo vsega skupaj je, da se seme pred pakiranjem podvrže optimalnim pogojem kalivosti, kar za posledico privede, da seme prične s kalivostjo. Ta proces se kasneje ustavi in se na željo kupca le to seme obloži ali pa tretira z zaščitnim sredstvom ter izdobavi kupcu. Prednosti nakaljenega semena so hitrejše nadaljevanje kalitve (tudi v slabših pogojih) ter bolj enoten vznik (zmanjša se tudi vpliv časovne, temperaturne ali foto dormance) kar je pomembno pri visoko specializiranih pridelovalcih sadik. Slabost nakaljenega semena je omejen rok trajanja.

- Ostale obdelave semena

Najpogosteje se danes uporablja barvanje semena (turkizno modra barva, oranžna, rdeča,…) ter predvsem barvanje z dodatkom zaščitnega sredstva (fungicid, v nekaterih primerih pa tudi insekticid). Danes se uporabljajo fungicidna sredstva za zaščito pred prvim napadom talnih gliv, proti fuzariozam,  proti padavici sadik in plesni, proti črni listni pegavosti na korenčku ter sivi listni pegavosti.

Uporabljajo pa se tudi insekticidna sredstva za zaščito proti muhi na kapusnicah, korenju, , čebuli, itn.

Namen in prednosti take obdelave se vidijo predvsem v boljšem kontrastu med barvo zemlje in semena pri ročni setvi, boljši zaščiti v prvi fazi proizvodnje in s tem tudi zanesljivejši proizvodnji samega posevka.